Ambassade van België in Nigeria
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Belangrijk bericht : e-Legalisatie

Vanaf maandag 23 november2020 is de Ambassade van België in Abuja overgegaan op e-legalisatie. Dit betekent dat documenten voortaan op elektronische wijze zullen gelegaliseerd worden – er zullen niet langer legalisatiestickers op de documenten aangebracht worden.

Eens het document electronisch is ondertekend ontvangt de aanvrager een ontvangstbewijs via mail en in papieren versie DAT DIENT BEWAARD TE WORDEN. Op dit ontvangstbewijs worden dossiernummer en datum van behandeling vermeld, gegevens waarmee aanvrager de legalisatie kan raadplegen en downloaden op https://legalweb.diplomatie.be.

Wanneer u de gelegaliseerde documenten dient voor te leggen in het kader van een lopende procedure (e.g. visumaanvraag) dient u een kopie van dit ontvangstbewijs te voegen bij de originele documenten.

Naar aanleiding van de sanitaire maatregelen inzake COVID-19 werd een nieuwe procedure  inzake legalisatie van documenten ingevoerd om de veilige behandeling van documenten te waarborgen.

Dit betekent dat documenten niet langer rechtstreeks aan het loket in de Ambassade worden behandeld. De procedure van het voorleggen van te legaliseren documenten en het terugsturen ervan naar de afzender zal enkel nog via koerierdienst gebeuren, behoudens uitzonderlijke gevallen.
 

PROCEDURE

U stuurt ons via een koerierdienst van uw keuze en in één enkele zending volgende elementen:

 1. Alle te legaliseren documenten;
   
 2. Een door u betaald retour label met envelope (return prepaid courier service envelope) waarmee de documenten na behandeling naar u teruggestuurd worden met dezelfde koerierdienst.
   
 3. Het volledig ingevulde formulier legalisatie dat u kan vinden op https://visas-be.tlscontact.com/legalization/ng/ngABV2be
 4. Betalingsbewijs voor de legalisatiekosten

Account Name: Embassy of the Kingdom of Belgium
Account No: 10 16 39 13 28
Banker: UBA, Abuja

Voor ieder te legaliseren document dient 10.300 NGN (01.05.2023) betaald te worden, enkel op boven vermelde bankrekening – CONTANT GELD wordt niet aanvaard.

U adresseert uw zending aan: 

Embassy of Belgium, 
No.9 Usuma Street,
Maitama,
Abuja 

Met vermelding “legalization”

Indien uw zending niet beantwoordt aan alle vermelde gestelde voorwaarden zullen uw documenten niet worden behandeld.

 
Herinnering aan enkele basisprincipes van legalisatie:

 • Alle te legaliseren documenten moeten VOOREERST gelegaliseerd zijn door het Nigeriaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Enkel originele documenten en/of hun voor eensluidend verklaard afschrift, afgegeven door de bevoegde overheid, worden gelegaliseerd.
 • Enkel geboorteaktes afgegeven door de National Population Commission worden gelegaliseerd. Voor personen ouder dan 18 jaar dient eerst een beëdigde verklaring omtrent de leeftijd worden afgelegd waarmee vervolgens een “attestation of birth” wordt bekomen in dezelfde staat waar de beëdigde verklaring werd afgelegd,  vervolgens laten certifiëren door Ministerie van Buitenlandse Zaken vooraleer u het document ter legalisatie bij de Belgische Ambassade voorlegt.
 • In afwezigheid van de ouders moet een beëdigde verklaring afgelegd worden door een nonkel of tante die ten minste 18 jaar ouder is dan betrokkene en een kopie van hun hun geldige identiteitskaart dient aan de documenten toegevoegd te worden.
 • Belangrijk: alle “Birth Certificates” and “Attestation of Birth” moeten ter certifiëring voorgelegd worden aan “Headquarters of the National Population Commission in Abuja”. Voeg het betalingsbewijs én de certifiëring toe aan de te legaliseren documenten
 • Diploma’s en getuigschriften dienen echtverklaard te worden door  het Nigeriaanse Ministerie van Onderwijs en vervolgens door Nigeriaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  

Algemene informatie

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

 1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
 2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?
 3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
 4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?
 5. Wat als legalisatie onmogelijk is?
 6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.